Imię i nazwisko Konsumenta:  
Adres konsumenta:  
   
   
   
Adresat: "Be Beauty" CENTRUM DYSTRYBUCYJNO-SZKOLENIOWE Michał Gzik
  ul. Rafała Bratoszewskiego 7/61
  95-070 Aleksandrów Łódzki
  e-mail: sklep@victoriaboro.pl
  telefon: 603456045


FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Ja, niżej podpisany, niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:
 
 
 
 Data zawarcia umowy:  
   
Data odbioru:  

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

   
  Podpis Konsumenta
   
  Miejscowość, data